Klantenbescherming

 

In het kader van de ‘AssurMiFID‐gedragsregels’ [1] delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

NV Soenen

 

Ons kantoor communiceert met u in het Nederlands.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman.as) of te bereiken op tel 02/547 58 71 of fax 02/547 59 75 of op info@ombudsman.as.

Onze dienstverlening en aangeboden producten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Voor de voorwaarden van de producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina Documenten en de websites van onze partnermaatschappijen.

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Ons remuneratiebeleid

Ons kantoor zet zich loyaal, billijk en professioneel in voor de belangen van haar klanten.
Het remuneratiebeleid van het personeel van ons kantoor of elke andere verbonden persoon (bv. een subagent) leeft deze verplichting na. Er wordt geen enkele regeling getroffen op het gebied van beloning, op het gebied van verkoopdoelen of anderszins, die hemzelf of zijn werknemers ertoe kan aanzetten een klant een bepaald verzekeringsproduct aan te bevelen, terwijl de verzekeringsdistributeur een ander verzekeringsproduct zou kunnen aanbieden dat beter aan de behoeften van de desbetreffende klant zou voldoen. In dit kader heeft ons kantoor het hierna volgend remuneratiebeleid geïmplementeerd:

VERGOEDING

Ons kantoor werkt met vaste en variabele verloningen. Indien ons kantoor een variabele verloning toekent ziet ons kantoor erop toe dat:
• De variabele vergoeding geen afbreuk doet aan de belangen van de klanten;

• De variabele vergoeding een beperkt deel zal uitmaken van de totale vergoeding;

• De variabele vergoeding niet wordt berekend op basis van de realisatie van de verkoop van welbepaalde producten, maar op basis van de totaliteit van de prestaties;

• Kwalitatieve criteria zoals de naleving van de gedragsregels, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de klanttevredenheid worden gerespecteerd;
Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de variabele vergoeding teruggevorderd en worden de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de betrokken persoon.

INCENTIVES

Onder de hiernavolgende strikte voorwaarden kan ons kantoor gebruik maken van incentives:
• De incentive doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
• De incentive is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten (product van de maand is verboden);
• De waarde van de incentive is beperkt en redelijk;
• De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang;
Wanneer blijkt dat de belangen van de klant niet werden gerespecteerd, wordt de incentive of, in gebeurlijk geval, de waarde ervan, onmiddellijk teruggegeven en worden de geijkte maatregelen genomen tegenover de betrokken persoon.

COMMERCIELE DOELSTELLINGEN

Bij het vaststellen van eventuele commerciële doelstellingen neemt ons kantoor de volgende voorwaarden in acht:
• De commerciële doelstelling doet geen afbreuk aan de belangen van de klanten;
• De commerciële doelstelling is niet verbonden aan één welbepaald product of een beperkt gamma van producten ( product van de maand is verboden);
• Het bedrag dat toegekend wordt n.a.v. het behalen van de commerciële doelstelling is beperkt en redelijk;
• De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van commerciële doelstellingen is voldoende lang;
• De te behalen commerciële doelstelling is het resultaat van de gezamenlijke inspanning en niet verbonden aan een individuele prestatie.

Ons belangenconflictenbeleid

Algemeen kader

De regelgeving voorziet de verplichting voor de verzekeringstussenpersonen om een effectief beleid inzake belangenconflicten schriftelijk vast te stellen, te implementeren en te handhaven.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen:

(1)     De verzekeringstussenpersoon (natuurlijke persoon of rechtspersoon, hierin begrepen elke verbonden persoon zoals een bestuurder, vennoot of daarmee gelijk te stellen persoon, of manager van de tussenpersoon of onderneming, indien van toepassing; een werknemer alsook een andere natuurlijke persoon wiens diensten ter beschikking en onder zeggenschap staan van de verzekeringstussenpersoon en die betrokken is bij de distributie van verzekeringsproducten (bv. verzekeringssubagenten) - een natuurlijke persoon die rechtstreeks betrokken is bij het aanbieden van diensten aan de verzekeringstussenpersoon onder een samenwerkingsovereenkomst voor de distributie door de tussenpersoon of onderneming van producten - een persoon die (on) rechtstreeks verbonden is door het uitoefenen van controle, hierna “de verbonden personen”) en de klanten,

(2)     Tussen de klanten onderling.

 Op basis van wat voorafgaat en van de bijzonderheden van onze activiteiten, heeft ons kantoor een belangenconflictenbeleid uitgewerkt waarvan de inhoud is opgenomen in huidig document.

 

Identificatie van potentiele belangenconflicten en het beleid van het kantoor

Rekening houdend met de kenmerken van het kantoor, is een overzicht gemaakt van de potentiële belangenconflicten. Zowel het beheer als de concrete maatregelen zijn hieronder weergegeven in het kader van de verschillende potentiële belangenconflicten.

 

BELANGENCONFLICTEN TYPE A

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden, mogelijk ten nadele van de klant

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Plaatsen of verplaatsen van zaken bij de verzekeringsmaatschappij in functie van de commissie

 

 

Commissioneringsbeleid dat rekening houdt met klantenbelang (verhouding waarborg/premie)

 

 • Interne instructienota
 • Remuneratiebeleid

 

BELANGENCONFLICTEN TYPE B

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de klant verrichte dienst van verzekeringsdistributie of een namens de klant uitgevoerde transactie, belang dat verschillend is van het belang van de klant bij het resultaat

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Commissie in functie van:

 • Volume
 • Verhouding schade/ premie
 • Groei

 

 

 


Deelnemingen, direct of indirect, van minstens 10% of meer van stemrechten of van kapitaal:

 • Van ons kantoor in een verzekerings-onderneming
 • Van een verzekeringsonderneming of van de moedervennootschap van een verzekerings-onderneming in ons kantoor

 

 

 

Commissioneringsbeleid dat rekening houdt met klantenbelang (beste verhouding waarborg/premie)

 

 

 

 

 

Communicatie aan klant

 

 • Interne instructienota
 • Remuneratiebeleid

 

 

 

 

 

Vermelding in de fiche “analyse van de verlangens en behoeften”

 

 

 

 

 

 BE
LANGENCONFLICTEN TYPE C

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon heeft een financiële of een andere prikkel om het belang van een andere klant of groep van klanten te laten primeren op het belang van de klant

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Betere dienstverlening ten voordele van bepaalde klanten

 

 

 

 


Schaderegeling tussen klanten van ons kantoor

 

Toepassing van principes van ethisch handelen: “zich altijd op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de klanten”

 

 

 

 • Gepast communicatiebeleid
 • Maatregelen die de informatie-uitwisseling tussen beheerders beperken
 • Vertrouwelijkheid van informatie

 

 

 • Interne instructienota
 • Remuneratiebeleid

 

 

 

 

 • Interne instructienota
 • Procedures betreffende de toegang tot informatie uit schaddedossiers waarbij verschillende klanten met onderscheiden belangen betrokken zijn

 


BELANGENCONFLICTEN TYPE D

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon oefent hetzelfde bedrijf uit als de klant

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Hetzelfde bedrijf uitoefenen als de klant

 

Toepassing van principes van ethisch handelen: “zich altijd op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de klanten”

 

 

-          Communicatie aan klant

-          Interne instructienota

 

 

 


BELANGENCONFLICTEN TYPE E

De verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon ontvangt van een andere persoon dan de klant voor een ten behoeve van de klant verrichte verzekeringsdistributie een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten, voordeel dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst

 

Voorbeeld van situatie

Beleid

Implementatie

 

Voordelen andere dan die werden vermeld onder de belangenconflicten van type A en B

 

Toepassing van principes van ethisch handelen: “zich altijd op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van de klanten”

 

 

Interne instructienota

 


BELANGENCONFLICTEN TYPE F

Eventueel andere bijkomende belangenconflicten eigen aan uw kantoor (aan te vullen). Voorbeeld van situatie: de verzekeringstussenpersoon/de verbonden persoon is substantieel betrokken bij het beheer of de ontwikkeling van producten, in het bijzonder wanneer deze persoon een invloed heeft op de prijsbepaling van die producten of de distributiekosten ervan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te volgen procedure bij het beheer van belangenconflicten

Ons kantoor volgt volgende procedure betreffende de belangenconflicten:

 

Informatie voor de klant

Indien de door ons kantoor getroffen organisatorische of administratieve regelingen voor het beheer van belangenconflicten ontoereikend zijn om redelijkerwijs te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de klant worden geschaad, volgt ons kantoor volgende procedure, op een duurzame drager:

 • Een specifieke beschrijving maken van het betrokken belangenconflict;
 • De algemene aard en bronnen van het belangenconflict toelichten;
 • De risico’s voor de consument toelichten, dewelke voortvloeien uit het belangenconflict en de stappen die zijn genomen om die risico’s te beperken;
 • Duidelijk vermelden dat de organisatorische en administratieve regelingen die werden getroffen om het belangenconflict te voorkomen of te beheren, niet volstaan om met een redelijke mate van zekerheid te waarborgen dat risico’s van schade aan de belangen van de klant zullen worden voorkomen.

Bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict behoudt ons kantoor zich het recht voor om de gevraagde dienstverlening van de betrokkenen klant te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant.

 

Vervolg van het belangenconflictenbeleid

Ons kantoor houdt een register bij en actualiseert dit geregeld met daarin de situaties waarin een belangenconflict dat een risico op schade aan de belangen van een klant met zich meebrengt of, bij een doorlopende dienst of activiteit, zich kan voordoen.

De vermelding van belangenconflicten in het dossier kan een actualisering van de lijst met potentiële belangenconflicten met zich meebrengen en omgekeerd.

In gebeurlijk geval past ons kantoor het beleid inzake het beheer van belangenconflicten aan.

De verbonden personen binnen het kantoor zijn ertoe gehouden om de interne instructies m.b.t. het beleid inzake belangenconflicten, te respecteren.

[1] Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.