Aansprakelijkheid

 

Ondernemen is risico’s nemen. Ook al hebt u de beste bedoelingen, toch is het mogelijk dat uw aansprakelijkheid in bepaalde omstandigheden in vraag gesteld wordt. Daarom is het belangrijk om vooraf bij een aantal risico’s stil te staan en deze zorgvuldig af te dekken met verzekeringsoplossingen op maat. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder of zaakvoerder van een onderneming heeft u een grote verantwoordelijkheid in het bedrijf,  u wordt meestal geconfronteerd met belangrijke beslissingen en u kunt dan ook persoonlijk gehouden zijn om de schade te vergoeden die voortvloeit uit een fout tijdens de uitoefening van hun mandaat. Deze fouten zijn bijvoorbeeld overtredingen op wettelijke bepalingen, verlies van een deel van het kapitaal, nalatigheid, een onjuiste verklaring,… Bestuurder zijn meestal hoofdelijk aansprakelijk in het bedrijf, zelfs uw privévermogen is dan niet veilig.

Met een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering schermt u uw privévermogen volledig af. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder voor fouten die u begaan zou hebben tijdens de uitoefening van uw mandaat. Belangrijk bij deze polis: alles is verzekerd, behalve hetgene wat expliciet uitgesloten is in de algemene voorwaarden.

Enkele belangrijke bijkomende troeven:

 • U bepaalt zelf mee de hoogte van het verzekerde kapitaal.
 • Ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts, en gerechtskosten zijn gedekt.
 • Een eenvoudige vragenlijst volstaat om de polis aan te vragen.

 

BA Ondernemingen

Zoals men een Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft voor het privéleven, is er ook een BA voor een onderneming. Deze verzekering dekt schadegevallen waarvoor u aansprakelijk bent en die niet voortvloeien uit contractuele verplichtingen, het gaat hier dus over extracontractuele aansprakelijkheid ten aanzien van derden. Bij het afsluiten van deze polis is het zeer belangrijk dat de aard van de activiteiten goed omschreven wordt.  Een polis BA is immers maatwerk. Zowel de zaakschade, lichamelijke schade als de immateriële gevolgschade is gedekt.

Burgerlijke aansprakelijkheid Ondernemingen bestaat uit 3 waarborgen, die elk apart of samen kunnen afgesloten worden.

 • BA Uitbating: dit dekt de schade aan derden veroorzaakt door uzelf, uw werknemers, uw bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. Voorbeeld: een klant schuift uit op de pas geboende vloer in uw zaak.
 • BA Toevertrouwd Voorwerp: u beschadigt een voorwerp dat u toevertrouwd werd voor een herstelling. Voorbeeld: u bent hersteller van pc’s en laat een laptop van een klant uit uw handen vallen.
 • BA Na Levering: schade die veroorzaakt werd door uw producten na de levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Voorbeeld: u installeert een wasmachine en een droogkast, maar begaat een fout. Twee dagen later ontstaat er waterschade bij de klant.

De polis biedt doorgaans wereldwijd dekking, al is het mogelijk dat u voor activiteiten in de Verenigde Staten en Canada een aparte dekking moet aanvragen.

Opgelet! Een BA Ondernemingen vergoedt de schade die u aan uw eigen bedrijf veroorzaakt niet. Ook beroepsfouten, zoals een foutieve diagnose door een arts, zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een polis BA Beroepsaansprakelijkheid onderschrijven.

BA Beroepsaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt contractuele aansprakelijkheid die veroorzaakt wordt aan derden door fouten in de uitoefening van het beroep zelf. Een aantal specifieke beroepen hebben er alle belang bij om zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Denk aan beoefenaars van medische en paramedische beroepen (artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten), notarissen, advocaten, architect, reisagenten, boekhouders, verzekeringsmakelaars …Deze jobs houden allemaal specifieke en soms grote risico’s in.  De verzekering komt tussen voor beroepsfouten bij de uitoefening van uw beroep.

Enkele voorbeelden:

 • Een foutieve medische ingreep door een chirurg zorgt ervoor dat een patiënt verlamd raakt.
 • Een boekhouder dient de jaarrekening van een klant te laat in, waardoor die een boete krijgt.
Objectieve Aansprakelijkheid voor Brand en Ontploffing

Uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen, discotheken, culturele centra …) zijn wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand en ontploffing. Het woord ‘objectief’ geeft aan dat er geen fout bewezen moet worden om de slachtoffers te vergoeden voor hun geleden schade. Uitbaters die deze wettelijke verplichting negeren, stellen zich mogelijk bloot aan strafrechtelijke sancties en aan de sluiting van de instelling.

Rechtsbijstand Uitbating

Soms moet u zich strafrechtelijk verdedigen of wilt u verhaal uitoefenen tegen derden.

Voorbeeld: een derde beschadigt één van uw toestellen die u nodig hebt voor uw werk.

In dat geval kunt u terugvallen op een rechtsbijstandswaarborg.

 • Deze zorgt ervoor dat u uw schade kunt recupereren bij de derde.
 • U bent zeker van een professionele verdediging van uw belangen en
 • U kunt rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten, experts …

U kunt deze dekking onderschrijven in uw polis BA Ondernemingen, maar er ook voor opteren om een afzonderlijke uitgebreide rechtsbijstand te onderschrijven. Volledig op maat van uw onderneming.

Tienjarige aansprakelijkheid

De aannemer, ingenieur en architect zijn ten gevolge van de artikels 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek 10 jaar aansprakelijk. Indien er tijdens deze 10 jaar iets zou gebeuren met het gebouw, waarvoor je aansprakelijk gesteld wordt, kunnen die kosten op jou worden verhaald! Deze verzekering beschermt je dus tegen dat risico.

Vanaf 1 juli 2018 is de verzekering tienjarige aansprakelijkheid wettelijk verplicht voor:

 • Residentiële projecten waarvan >50% van de      oppervlakte bestemd is voor bewoning
 • Waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli      2018
 • Die een tussenkomst van een architect vereisen
 • Die gelegen zijn in België

Deze geldt voor alle bouwpartners die betrokken zijn bij het ontwerp en/of de oprichting van de woning. (architect, aannemers en andere dienstverleners)

De wettelijke minimumwaarborg bedraagt 500.000 EUR (geABEXeerd) waarbij er uiteraard ook geopteerd kan worden voor een hoger kapitaal.
Er kan worden geopteerd om een globale polis te nemen waarin de aansprakelijkheid van alle bouwactoren is gewaarborgd.

Elke bouwactor kan er evenwel voor opteren een individuele polis af te sluiten. Beide kunnen afgesloten worden als project- of jaarpolis.

Opgelet! De nieuwe verzekeringsplicht – voor alle bouwactoren – is expliciet beperkt tot de tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteits- en soliditeitsproblemen én waterdichtheidsproblemen die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengen.

Elk ander aansprakelijkheidsrisico, in bouwfase of na oplevering voor de lichte verborgen gebreken, valt hierbuiten!
Ook esthetische schade, zuiver immateriële schade en materiële schade onder de 2.500 EUR zijn vrijgesteld.

Cyberverzekering

Deze verzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf zo snel mogelijk terug operatief kan zijn, bij een eventuele cyberaanval! 

Ook al hebt u een antivirus of een firewall. Wat als een virus ondanks alles uw systeem toch kan infecteren en het bedrijf lam legt? Dat men toegang verkrijgt tot uw klantenbestand en losgeld vraagt?

Elk bedrijf dat afhankelijk is van zijn computersysteem is blootgesteld aan het risico op uitvallen van zijn systeem en dus van zijn activiteiten. Elke onderneming die data bijhoudt, behandelt of doorstuurt, kan het slachtoffer worden van diefstal of manipulatie van deze gegevens. 

De cyberpolis biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van een cyberaanval en voorziet in bijstand. Zowel IT, PR als juridisch.

Ook uw aansprakelijkheid (administratieve geldboetes cfr. GDPR wetgeving en schade bij derden) behoort tot de dekkingen van deze polis.

Een verstoring in uw systeem kan het normaal functioneren van uw eigen bedrijf in gevaar brengen… maar automatisch ook dat van je klanten, leveranciers of worstcase het hele land!